Privacy Policy

Disclaimer
Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch ICS SOLUTIONS BV, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden voorkomen. ICS SOLUTIONS BV wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. ICS SOLUTIONS BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch ICS SOLUTIONS BV, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

Belangrijk:
De informatie op deze website kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- en/of typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract en/of overeenkomst te mogen claimen. Het gebruik van de documenten die u kunt downloaden op deze website zijn eveneens van informatieve aard.

Links naar andere websites:
Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. ICS SOLUTIONS BV kan niet garanderen dat betreffende externe informatie relevant, bijgewerkt en/of juist is. De op deze site vermelde partners, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze sitebezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig en/of bijgewerkt is. De vermelding van deze partners en/of verwijzing naar producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard.
Adviezen via de website:
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere beslissingen van persoonlijke en/of zakelijke aard, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat ICS SOLUTIONS BV hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.
Intellectuele eigendomsrechten:
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ICS SOLUTIONS BV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ICS SOLUTIONS BV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Niet-toegestaan gebruik van de website:
U verbindt zich er o.m. toe:
⦁ De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
⦁ Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
⦁ De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
⦁ De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
Meer informatie omtrent de privacy bepalingen en algemene voorwaarden kan nagelezen worden op www.icssolutions.eu/privacy.

Privacyverklaring – GDPR

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van <naam organisatie>. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
⦁ op te vragen en in te kijken,
⦁ te (laten) wijzigen,
⦁ te (laten) schrappen.
Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.
Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.
Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?
Dit kan door op een link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoekt te mailen naar info@icssolutions.eu. Je kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:
⦁ Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
⦁ E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
⦁ Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we jouw gegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is:
⦁ naam + naam organisatie
⦁ adres
⦁ eventueel: telefoonnummer
⦁ e-mailadres
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven).
eigen naam + naam eigen organisatie + adres + eventueel: telefoonnummer + e-mailadres


Voor het versturen van e-nieuwsbrieven is de gegevensverwerker Sentgrid met basis in de U.S.A. Door in te schrijven op onze nieuwsbrief ga je akkoord met de voorwaarden van Sentgrid. Met deze gegevensverwerker is een overeenkomst gesloten om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Woocommerce wordt gebruikt voor wat aankoop van producten betreft. Ook hier worden jouw persoonsgegevens verwerkt en beschermd opgeslagen.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?


Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.
Dat kan zijn:

⦁ voornaam en naam
⦁ e-mailadres
⦁ woonadres
⦁ werkadres
⦁ telefoonnummer
⦁ btw-nummer


In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.
Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

⦁ Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
⦁ Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws uit de koffiewereld, tips over zetten en kopen van koffie en prijspromoties.
⦁ Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)
⦁ Aanvraag brochure: om je de brochure op te sturen (uitvoeren opdracht)

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.


Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.


Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij ingeschakeld voor:
⦁ het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. boekingsoftware, verkoopsoftware …);
⦁ het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Als je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden, bijvoorbeeld: facebook, linkedin en Sentgrid. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Sentgrid, Facebook, Linkedin en Google.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

of

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.


Beveiliging van gegevens

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
Iedereen die namens ICS Solutions BV jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.
Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Alle medewerkers van ICS Solutions BV zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze website te kunnen verbeteren, er wordt echter geen persoonlijke informatie bijgehouden of doorgegeven aan Google en aan andere derden.
Noot: in het kader van de GDPR is het niet meer toegelaten om zonder toestemming persoonlijke informatie zoals IP-adres bij te houden in Google Analytics.


Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem. Lees hierover meer in ons cookiebeleid.

Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.
Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.


Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruik – een cookie op je computer. Hier omtrent gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op  en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.
Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.


Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 18/08/2020

Als het misgaat …

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com